Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

12 Φλεβάρη 1945: Η Συμφωνία της Βάρκιζας


Τα θεμέλιά μου στα βουνά

και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους
και πάνω τους η μνήμη καίει
άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης 
"Άξιον Εστί-Τα ΠΑΘΗ-Ψαλμός Ε'"


70 χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας, της συμφωνίας, που μετέτρεψε τους νικητές  των πεδίων των μαχών σε ηττημένους, με ότι αυτό ακολούθησε, παραθέτουμε τα δυο βασικά ντοκουμέντα της, «το Κείμενο της Συμφωνίας» και το «Πρωτόκολλο Συμφωνίας για τα στρατιωτικά ζητήματα».

Όπως είπε και ο Πολύβιος, «Από την ιστορία μαθαίνουμε πως τίποτα δεν γίνεται τυχαία, αλλά όλα έχουν τις αιτίες τους.»
Το σύνθημα "Βάρκιζα Τέλος" μπορεί να δείχνει το βαθμό εμπέδωσης της ιστορικής αλήθειας, τη συνειδητοποίηση  και άρνηση για συμβιβασμούς,  δε φτάνει όμως, δε δίνει ολοκληρωμένη απάντηση. 
Η ανάγκη επαναστατικής στρατηγικής και τακτικής, 70 χρόνια μετά τη Βάρκιζα, αναδεικνύεται με μεγαλύτερη ένταση στις σημερινές συνθήκες. Για να γίνει πράξη το "Βάρκιζα Τέλος" και να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση, χρειάζεται συγκροτημένο επαναστατικό υποκείμενο, χρειάζεται επαναστατική στρατηγική και πρόγραμμα. Μην ξεχαστούμε...  


Η Συμφωνία της Βάρκιζας και το Πρωτόκολλο Συμφωνίας για τα στρατιωτικά ζητήματα.


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός οι κ.κ. Ιωάννης Σοφιανόπουλος υπουργός επί των Εξωτερικών, Περικλής Θ. Ράλλης υπουργός επί των Εσωτερικών και Ιωάννης Μακρόπουλος υπουργός επί της Γεωργίας, αποτελούντες την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως εξουσιοδοτημένη Αντιπροσωπεία, και αφ' ετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Σιάντος Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, Δημήτριος Παρτσαλίδης Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ. και Ηλίας Τσιριμώκος Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Λαϊκής Δημοκρατίας (Ε.Λ.Δ.), αποτελούντες την υπό της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ. προσηκόντως εξουσιοδοτημένην Αντιπροσωπείαν, συνήλθαμεν εις διάσκεψιν εις Βάρκιζαν και από κοινού εξητάσαμεν τα μέσα και τον τρόπον της καταπαύσεως του εμφυλίου πολέμου και της συμφιλιώσεως του Ελληνικού Λαού και κατελήξαμεν εις την κατωτέρω συνομολογηθείσαν συμφωνίαν.

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την υπογραφή της Συμφωνίας
Η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία εξεδήλωσε κατά την σύσκεψιν ταύτην την σταθεράν θέλησιν της Κυβερνήσεως όπως άνευ νέας αιματοχυσίας τερματίση την θλιβεράν εσωτερικήν κρίσιν, αποκαταστήση την ενότητα του Κράτους και επαναφέρη την εσωτερικήν ειρήνην και την πολιτικήν ομαλότητα. Ούτω μόνον θα δυνηθεί ο Ελληνικός Λαός να αναλάβη την δημιουργικήν προσπάθειαν δια την ανοικοδόμησιν της Χώρας εκ των ερειπίων, τα οποία σκληροί αγώνες προς τους εξωτερικούς εχθρούς και ο αδελφοκτόνος πόλεμος επεσώρευσαν.

Ίνα δε η επελθούσα συμφωνία προσλάβη τον χαρακτήρα ενός ακαταλύτου ηθικού συμφώνου, εκφράζοντος τας επιταγάς της πολιτικής συνειδήσεως του Ελληνικού Λαού, η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία εζήτησεν όπως δι' αυτού διακηρυχθή η σταθερά θέλησις του Ελληνικού Λαού δια την ανάπτυξιν ελευθέρου και ομαλού πολιτικού βίου, του οποίου κύριον χαρακτηριστικόν θα είναι ο σεβασμός της πολιτικής συνειδήσεως των πολιτών, η ειρηνική διαφώτισις και διάδοσις πολιτικών ιδεών και ο σεβασμός προς τας ελευθερίας, τας οποίας ο Καταστατικός Χάρτης του Ατλαντικού και αι αποφάσεις της Τεχεράνης διεκήρυξαν και η συνείδησις των δι' αυτάς αγωνιζομένων ελευθέρων λαών απεδέχθη.

Κατά την διάσκεψιν διεπιστώθη πλήρης συμφωνία αντιλήψεων της Αντιπροσωπείας του Ε.Α.Μ. επί των αρχών τούτων.

Άρθρον 1ον: Ελευθερίαι

Η Κυβέρνησις θα εξασφάλιση σύμφωνα προς το Σύνταγμα και τας απανταχού καθιερομένας Δημοκρατικάς Αρχάς, την ελευθέραν εκδήλωσιν των πολιτικών φρονημάτων των πολιτών, καταργούσα πάντα τυχόν προηγούμενον ανελεύθερον Νόμον. Θα εξασφαλίση επίσης την απρόσκοπτον λειτουργίαν των ατομικών ελευθεριών, ως του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της δια του Τύπου εκφράσεως των στοχασμών. Ειδικώτερον η Κυβέρνησις θα αποκαταστήση πλήρως τας συνδικαλιστικάς ελευθερίας.

Άρθρον 2ον: Άρσις Στρατιωτικού νόμου

Ο Στρατιωτικός Νόμος θα αρθή ευθύς μετά την υπογραφήν της παρούσης συμφωνίας. Άμα τη άρσει ταύτη, θα τεθή εις εφαρμογήν συντακτική πράξις πανομοιότυπος προς την ΚΔ', δια της οποίας θα επιτρέπεται η αναστολή των εν τη ΚΔ' πράξει αναφερομένων άρθρων του Συντάγματος.

Δια Διατάγματος θα ανασταλή αμέσως καθ' όλην την χώραν η ισχύς των άρθρων 5, 10, 20 και 95 του Συντάγματος. Η αναστολή αυτή θα εξακολουθήση μέχρι συμπληρώσεως του αφοπλισμού και της εγκαταστάσεως Διοικητικών, Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών καθ' άπασαν την Χώραν. Όσον αφορά ειδικώτερον το άρθρον 5, τούτο δεν θα ανασταλή εις τας πόλεις Αθηνών και Πειραιώς μετά των προαστίων και συνοικισμών. Ειδικώς όμως δια τους μέχρι σήμερον συλληφθέντας, συνομολογείται ότι δεν ισχύει το άρθρον 5 του Συντάγματος και ότι ούτοι θα απολυθούν εντός του συντομωτέρου δυνατού χρόνου, διδομένων των προς τούτω αναγκαίων διαταγών προς τας αρμοδίους αρχάς.

Οπαδοί του Ε.Α.Μ., ενδεχομένως συλληφθέντες και κρατούμενοι υπό άλλων οργανώσεων, θα αφεθούν ως τάχιστα ελεύθεροι.

Άρθρον 3ον: Αμνηστία

Αμνηστεύονται τα πολιτικά αδικήματα τα τελεσθέντα από της 3ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Εξαιρούνται της αμνηστίας τα συναφή κοινά αδικήματα κατά της ζωής και της περιουσίας, τα οποία δεν ήσαν απαραιτήτως αναγκαία δια την επιτυχίαν του πολιτικού αδικήματος. Ο σχετικός Νόμος θα δημοσιευθή άμα τη υπογραφή της παρούσης συμφωνίας. Εξαιρούνται της αμνηστίας όσοι, υπόχρεοι εις παράδοσιν όπλων άτε ανήκοντες εις τας Οργανώσεις του Ε.Λ.Α.Σ., της Εθνικής Πολιτοφυλακής και Ε.Λ.Α.Ν., δεν παραδώσουν ταύτα μέχρι της 15 Μαρτίου 1945. Η τελευταία αυτή διάταξις περί εξαιρέσεως εκ της αμνηστίας μετά την διαπίστωσιν ότι ο αφοπλισμός του Ε.Λ.Α.Σ. επραγματοποιήθη, μη έχουσα πλέον δικαιολογητικον λόγον θα καταργηθή.

Εγγυήσεις και λεπτομέρειαι της παρεχομένης αμνηστίας αναγράφονται εις το προσηρτημένον τω παρόντι σχέδιον Νόμου.

Άρθρον 4ον: Όμηροι

Άπαντες οι πολίται οι συλληφθέντες παρά του Ε.Λ.Α.Σ. ή της Εθνικής Πολιτοφυλακής ή του Ε.Λ.Α.Ν. ανεξαρτήτως ημερομηνίας συλλήψεως, θα αφεθούν αμέσως ελεύθεροι. Όσοι τυχόν κρατούνται με την κατηγορίαν ότι είναι δοσίλογοι ή ένοχοι αδικημάτων, θα παραδοθούν εις την Δικαιοσύνην του Κράτους ίνα δικασθούν υπό των αρμοδίων κατά Νόμον Δικαστηρίων.

Άρθρον 5ον: Εθνικός Στρατός

Ο Εθνικός Στρατός, πλην των κατ' επάγγελμα αξιωματικών και υπαξιωματικών, θα αποτελήται από οπλίτας των εκάστοτε στρατολογουμένων κλάσεων. Οι ειδικώς εκπαιδευθέντες εις τα νέα όπλα έφεδροι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίται υπαρχόντων σχηματισμών θα παραμείνουν εν υπηρεσία. Ο Ιερός Λόχος θα παραμείνη ως έχει, εφ' όσον ευρίσκεται υπό τας αμέσους διαταγάς του Συμμαχικού Στρατηγείου, συγχωνευόμενος ευθύς κατόπιν εις τον Ενιαίον Εθνικόν Στρατόν, συμφώνως προς την ανωτέρω τεθείσαν βάσιν. Θα καταβληθή προσπάθεια ίνα επεκταθή η τακτική στρατολογία καθ' άπασαν την Ελλάδα, συμφώνως και προς την τεχνικήν ευχέρειαν και τας παρουσιασθησομένας ανάγκας. Εις τας ήδη υπάρχουσας μονάδας θα προσέλθουν προς κατάταξιν μετά την αποστράτευσιν του Ε.Λ.Α.Σ., οι ανήκοντες εις κληθείσας κλάσεις συμφώνως με το προσηρτημένον πρωτόκολλον. Θα απολυθώσι δε των τάξεων πάντες όσοι κατετάγησαν εις τας υπάρχουσας μονάδας, χωρίς να ανήκωσιν εις τας κληθείσας κλάσεις. Άπαντα τα μόνιμα στελέχη του Εθνικού Στρατού θα κριθώσιν υπό των Συμβουλίων, περί ων υπ' αριθ. 7 Συντακτική Πράξις. Τα πολιτικά και κοινωνικά φρονήματα των στρατευομένων πολιτών θα είναι σεβαστά.

Άρθρον 6ον: Αποστράτευσις

Άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος, αποστρατεύονται αι ένοπλοι δυνάμεις Αντιστάσεως και συγκεκριμένως ο Ε.Λ.Α.Σ, τακτικός και εφεδρικός, το Ε.Λ.Α.Ν. και η Εθνική Πολιτοφυλακή. Η αποστράτευσις και η παράδοσις των όπλων θέλουσι συντελεσθή κατά τα ειδικώτερον διαλαμβανόμενα εις το πρωτόκολλον το συνταχθέν υπό της Τεχνικής Επιτροπής, όπερ προσαρτάται εις το παρόν δεόντως μονογραφημένον. Το Κράτος θέλει ρυθμίσει τα των επιτάξεων των γενομένων υπό του Ε.Λ.Α.Σ. Τα παρά του Ε.Λ.Α.Σ. επιταχθέντα πράγματα, ζώα, αυτοκίνητα κλπ. άτινα θέλουσι παραδοθή εις το Κράτος, κατά λεπτομερέστερον εκτιθέμενα εις το συνταχθέν πρωτόκολλον, όπερ προσαρτάται τω παρόντι, θέλουσι θεωρηθή ως επιταχθέντα παρά του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρον 7ον: Εκκαθάρισις Υπαλλήλων

Η Κυβέρνησις θα προβή δι' Επιτροπών ή Συμβουλίων τα οποία ειδικός Νόμος θέλει ορίση, εις την εκκαθάρισιν των Δημοσίων Υπαλλήλων, Υπαλλήλων Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών και Κοινοτικών τοιούτων και λοιπών υπηρεσιών εξηρτημένων εκ του Κράτους, ή επιχορηγουμένων υπ' αυτού. Κριτήρια της εκκαθαρίσεως θα είναι η επαγγελματική επάρκεια, ο χαρακτήρας και το ήθος, η συνεργασία μετά του εχθρού και η χρησιμοποίησις του υπαλλήλου ως οργάνου της δικτατορίας. Υπάλληλοι εκ των ανωτέρω προσχωρήσαντες κατά τον χρόνον της κατοχής εις τας δυνάμεις αντιστάσεως επανέρχονται εις τας θέσεις των και θα κριθούν καθ' ον τρόπον και οι άλλοι υπάλληλοι. Τα αυτά ως άνω Συμβούλια θα κρίνωσι τους υπαλλήλους, οι οποίοι συμμετέσχον ή συνείργησαν εις την εκδήλωσιν των γεγονότων από της 3 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Τους εκ των τελευταίων τούτων ενεχομένους δύνανται να θέσουν εις διαθεσιμότητα επί τη βάσει των Νόμων, της οριστικής αυτών θέσεως καθορισθησομένης υπό της κυβερνήσεως ήτις θα προέλθη από τας εκλογάς της Συντακτικής Συνελεύσεως. Οι μέχρι τούδε τεθέντες εις διαθεσιμότητα δυνάμει αποφάσεως των Υπουργών θα υποβληθούν υπό την κρίσιν των εν αρχή του παρόντος αναφερομένων Συμβουλίων. Ουδείς υπάλληλος θα διωχθή μόνον δια τα πολιτικά του φρονήματα.

Άρθρον 8ον: Εκκαθάρισις Σωμάτων Ασφαλείας

Η εκκαθάρισις των Σωμάτων Ασφαλείας, Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, θα συντελεσθή το ταχύτερον παρ' Ειδικών εκκαθαριστικών Συμβουλίων με τα αυτά ως και οι Δημόσιοι υπάλληλοι κριτήρια. Άπαντες οι αξιωματικοί και οπλίται των εν λόγω Σωμάτων οι εμπίπτοντες εις τας διατάξεις του Νόμου περί αμνηστίας, οίτινες κατά την διάρκειαν της κατοχής προσεχώρησαν εις τας τάξεις του Ε.Λ.Α.Σ., του Ε.Λ.Α.Ν. ή της Εθνικής Πολιτοφυλακής, θα επανέλθουν εις τας θέσεις των και θα υποβληθούν εις την κρίσιν των εκκαθαριστικών Συμβουλίων, καθ' ον τρόπον και οι λοιποί συνάδελφοι των. Άπαντες οι αξιωματικοί και οι οπλίται των εν λόγω Σωμάτων, οι εγκαταλείψαντες τας θέσεις των από της 3 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος, τίθενται εις διαθεσιμότητα, της οριστικής αυτών θέσεως καθορισθησομένης παρά Συμβουλίων περί ων θα αποφασίση η μέλλουσα να προέλθη εκ των εκλογών κυβέρνησις.

Άρθρον 9ον: Δημοψήφισμα και Εκλογαί

Το ταχύτερον δυνατόν, πάντως δε εντός του τρέχοντος έτους θα διεξαχθή εν πάση ελευθερία και γνησιότητι δημοψήφισμα, το οποίον θα τερματίση οριστικώς το πολιτειακόν ζήτημα, υποτασσομένων πάντων εις την απόφασιν του Λαού. Θα επακολουθήσουν δε ως τάχιστα και εκλογαί Συντακτικής Συνελεύσεως δια την κατάρτισιν του νέου Συντάγματος της Χώρας. Και αι δύο αντιπροσωπείας συμφωνούν, όπως προς έλεγχον της γνησιότητος της εκφράσεως της Λαϊκής θελήσεως παρακληθούν αι Μεγάλαι Σύμμαχοι δυνάμεις και αποστείλουν παρατηρητάς.

Του παρόντος εγένοντο δύο όμοια, ων το εν έλαβεν η Κυβερνητική αντιπροσωπεία και το έτερον η Αντιπροσωπεία του Ε.Α.Μ.

Εν Αθήναις, εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών τη 12 Φεβρουαρίου 1945.

Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Κυβερνήσεως:
Ι. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΡΑΛΛΗΣ, Ι. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ.:
Γ. ΣΙΑΝΤΟΣ, Δ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ.

Ο Γραμματεύς της Διασκέψεως:
Γ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ


Από την παράδοση του οπλισμού του ΕΛΑΣ
1. Άμα τη υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας, το Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ θά κηρύξη περαιωμένον τό έργον εσωτερικής αντιστάσεως και τό Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ θα εκδώση διαταγάς καταθέσεως των όπλων καί γενικώς αποστρατεύσεως των ενόπλων δυνάμεων ΕΛΑΣ (τακτικού καί εφεδρικού), ΕΛΑΝ και 'Εθνικής Πολιτοφυλακής συμφώνως προς τους όρους τοΰ ειδικού σχεδίου αποστρατεύσεως.

2. Το Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ θα λύση των προς τον ΕΛΑΣ καί το ΕΑΜ υποχρεώσεων τους μονίμους αξιωματικούς και θα απολύση των τάξεων του ΕΛΑΣ, ΕΛΑΝ καί Ε.Π. άπαντας τους εφέδρους αξιωματικούς καί οπλίτας.

3. Η Κυβέρνησις θεωρεί τους μονίμους αξιωματικούς παντός όπλου του ΕΛΑΣ εν ενεργεία, αλλ' ούτοι θα κριθώσιν ως και οι λοιποί συνάδελφοι των υπό των Συμβουλίων των προβλεπομένων υπό της υπ' αριθ. 7 Συντακτικής Πράξεως.
Επίσης θεωρεί εν ενεργεία τους μονίμους υπαξιωματικούς και οπλίτας παντός όπλου.

4. Ή Κυβέρνησις αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να θεωρήση προσωρινώς έν ενεργεία, τους εφέδρους εκ μονίμων τους μη υπαγόμενους εις κρίσιν υπό Συμβουλίων δυνάμει της υπ' αριθ. 7 Συντακτικής Πράξεως. Διά τούτους θά λάβη μέριμναν όπως υπαχθώσιν εις τους νόμους τους αφορώντας τους λοιπούς συναδέλφους των της αυτής κατηγορίας τους παραμείναντας εις την Ελλάδα ή υπηρετήσαντας εις ομάδας εσωτερικής αντιστάσεως.

5. Ή Κυβέρνησις αναγνωρίζει εφέδρους αξιωματικούς τους αποκτήσαντας τόν βαθμόν μέχρι της 28 Απριλίου 1941. Η Κυβέρνησις δενν αναγνωρίζει τους εφέδρους αξιωματικούς του ΕΛΑΣ και λοιπών Οργανώσεων τους ονομασθέντας υπό τών Οργανώσεων κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής. Διά τούτους αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως εις περίπτωσιν προσκλήσεως των υπό τα όπλα και εφ' όσον θα συγκροτηθώσι σχολαί εφέδρων αξιωματικών εκ της κλάσεως των, κέκτηνται δε τα υπό των νόμων προβλεπόμενα προσόντα, εισάγονται υποχρεωτικώς εις τάς Σχολάς Εφέδρων.
Την αυτήν υποχρέωσιν αναλαμβάνει καί διά τους διατελέσαντας καπετανέους.
Εξαιρετικώς καί μόνον η Κυβέρνησις θά αναγνωρίση ώς εφέδρους αξιωματικούς κατόπιν αυστηρών ανακρίσεων εκείνους εκ των υπό των μονάδων αντιστάσεως ονομασθέντων αξιωματικών, οίτινες κατέστησαν ανάπηροι ή έφονεύθησαν.

6. Ο χρόνος της υπηρεσίας αδιακρίτως αξιωματικών και οπλιτών υπηρετησάντων εις μονάδας εσωτερικής αντιστάσεως, θα άναγνωρισθή υπό τής Κυβερνήσεως ώς πολεμικός.

7. Υπό τοϋ Γενικού Στρατηγείου τοϋ ΕΛΑΣ θά παραδοθώσιν εις το Γενικόν Επιτελείον Στρατοϋ εντός 30 ήμερων από τής υπογραφής τής παρούσης αι κάτωθι καταστάσεις:
α) Των μονίμων αξιωματικών κατά κατηγορίας καί των εφέδρων έκ μονίμων.
β) Των 1500 εφέδρων ονομασθέντων προ τής 28 Απριλίου 1941.
γ) Των 1270 εφέδρων ονομασθέντων υπό του ΕΛΑΣ.
δ) Των 1001 καπετανέων τοΰ ΕΛΑΣ.
ε) Των αναπήρων καί φονευθέντων Εφέδρων Αξιωματικών των ονομασθέντων υπό τοΰ ΕΛΑΣ.
Εις τας καταστάσεις των Εφέδρων Αξιωματικών και των καπετανέων θα εμφαίνωνται καί τα στρατολογικά των στοιχεία.

8. Το υπό του ΕΛΑΣ καί ΕΛΑΝ κατεχόμενον παντός είδους πολεμικόν υλικόν αρμοδιοτήτων Επιμελητείας Πυροβολικού, Μηχανικού, Ιππικοΰ, Ιππωνειών, Αυτοκινήτων, Κτηνιατρικού, Υγειονομικού (ήτοι τυφέκια, πιστόλια, αυτόματα όπλα, ελαφρά καί βαρέα, όλμοι, πυροβόλα, πυρομαχικά παντός είδους, έκκρητικαί ύλαι, νάρκαι, ασύρματοι, τηλεφωνικόν υλικόν, αυτοκίνητα, τρακτέρ, οχήματα παντός είδους, ιστιοφόρα, βενζινόπλοια, τρόφιμα, υγειονομικόν καί φαρμακευτικόν υλικόν, κτήνη παντός είδους), περιέρχεται εις την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.
Αι λεπτομέρειαι συγκεντρώσεως καί παραδόσεως του υλικού τούτου εις την Κυβέρνησιν καθορίζονται είς το ειδικόν σχέδιον αποστρατεύσεως.
Αι υποχρεώσεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προς ιδιώτας κλπ. θά ρυθμισθώσιν ύπό του Κράτους ως ορίζεται είς τό γενικόν πρακτικόν.

9. Ο Έλεγχος εκάστης περιοχής κατεχόμενης ήδη υπό του ΕΛΑΣ καί η ασφάλεια ταύτης θα περιέρχεται διαδοχικώς εις τά Τμήματα Εθνοφυλακής συμπαρισταμένων και Βρεταννικών Δυνάμεων συμφώνως τω ειδικώ σχεδίω αποστρατεύσεως και κατόπιν λεπτομερειακών διαταγών εκδοθησομένων υπό του Βρεττανικοΰ Στρατηγείου και Γενικού Επιτελείου Στρατού. Οι υπό του ΕΛΑΣ καί τής Ε.Π. κρατούμενοι υπόδικοι στρατιωτικοί καί ιδιώται θα παραδίδωνται είς τάς Μονάδας Εθνοφυλακής άμα τη εγκαταστάσει των μετά των σχετικών δικογραφιών.

10. Εις την διάθεσιν των τοπικών Μονάδων Εθνοφυλακής άμα τη εγκαταστάσει των εις εκάστην περιοχήν κατεχομένην υπό του ΕΛΑΣ τίθενται άπαντες οι Μόνιμοι καί Εφεδροι εκ Μονίμων αξιωματικοί του ΕΛΑΣ ώς καί Μόνιμοι υπαξιωματικοί καί οπλίται. Ούτοι μέχρις οριστικής διαθέσεως των υπό του Υπουργείου Στρατιωτικών θα μισθοδοτούνται μερίμνη τής Εθνοφυλακής ώς καί οί λοιποί έν ενεργεία συνάδελφοι των.

11. Άπαντες οί ΄Εφεδροι αξιωματικοί καί οπλίται του ΕΛΑΣ θά μεταφερθώσιν εις τας εστίας των μερίμνη τοΰ ΕΛΑΣ χρησιμοποιούντος τα μεταφορικά του μέσα μέχρι πέρατος των μεταφορών καί τή συνδρομή τών Βρεττανικών Αρχών. Εκ τούτων οι ανήκοντες εις κληθείσας κλάσεις στρατευθεισών περιοχών θα παρουσιασθώσιν είς τά οικεία Κέντρα Κατατάξεως εντός δεκαημέρου μετά την είς τάς εστίας των επιστροφήν των. Τροφοδοσία θα χορηγηθή εις τους απολυόμενους εκ των διατιθεμένων πόρων του ΕΛΑΣ. Αι κατά τόπους στρατιωτικαί και πολιτικοί αρχαί θα μεριμνήσωσι δια την στέγασιν και τροφοδοσίαν των διερχομένων.

12. Τά Νοσοκομεία του ΕΛΑΣ θά διατηρηθώσι προσωρινώς ως έχουσι μέχρι συγκροτήσεως τακτικών Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Τό προσωπικόν των θα είναι άοπλον. Τά ιδρύματα ταύτα θά ενισχυθώσι τό ταχύτερον μερίμνη του υπουργείου Στρατιωτικών εις υγειονομικόν προσωπικόν και υλικόν.

13. Ειδική μέριμνα θα ληφθή υπό του ΕΛΑΣ διά τήν συντήρησιν των κτηνών μέχρι παραδόσεως τούτων. Το προσωπικόν το όποιον θα διαθέση διά την συντήρησιν τών κτηνών θα είναι άοπλον. Τά περί συγκροτήσεως του Εθνικού Στρατού περιλαμβάνονται είς τό γενικόν.

Εν Αθήναις τη 12 Φεβρουαρίου 1945

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΣ2 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Βαρκιζα τελος για τους Κομμουνιστες σημαινει καμμια συμμετοχη σε κυβερνησεις οσο οι καπιταλιστες εχουνε τα μεσα παραγωγης στα χερια τους.Επισης εχω Στρατηγικο στοχο τον Σοσιαλισμο και οσο οι καπιταλιστες εχουνε την εξουσια κανω συγκεντρωση δυναμεων με στοχο την ανατροπη τους.Αυτη ειναι η σωστη Λενινιστικη θεση για την περιοδο που εχουμε καπιταλισμο στο Ιμπεριαλιστικο Σταδιο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Unknown είπε...

Ο Δεκέμβρης ΄44 και η σημερινή αντίσταση στη βαρβαρότητα
http://aristeriantepithesi.blogspot.gr/2014/12/44_15.html