Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

50 αλλαγές-σοκ στο Φορολογικό με τη σφραγίδα της τρόικας

Των: Ελένης Κωσταρέλου, Μάριου Χριστοδούλου

Με 50 διατάξεις φωτιά η κυβέρνηση κατέθεσε μέσα στη νύχτα το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο φέρνει νέες επιβαρύνσεις στις οικογένειες με παιδιά, αλλά και σε φορολογούμενους με μεσαία εισοδήματα.

Με το φορολογικό νομοσχέδιο επιδιώκονται έσοδα 2,307 δισ. ευρώ μέχρι το 2016, εκ των οποίων 515 εκατ. θα εισπραχθούν το 2013, 1.991 εκατ. το 2014 και 2.142 εκατ. το 2015.

Τελικά, η κυβέρνηση υποχώρησε στις πιέσεις της τρόικας και αύξησε τον ανώτατο συντελεστή από το 40% που ήταν η πρόταση της περασμένης εβδομάδας στο 42% και για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ.

Καταργεί το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και σχεδόν το σύνολο των εκπιπτόμενων δαπανών –παραμένουν μόνο ιατρικά, διατροφή και δωρεές. Και για να μετριάσει τις αντιδράσεις δίνει έκπτωση 2.100 ευρώ και για εισοδήματα μέχρι 42.000 ευρώ, η οποία όμως δεν αντισταθμίζει τις απώλειες από τις φοροαπαλλαγές που χάνονται.

Οι 50 διατάξεις που τίθενται σταδιακά σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 είναι:1. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Και στη θέση του θεσπίζεται σύστημα έκπτωσης φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ και η οποία έκπτωση μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος. Η έκπτωση ισχύει μόνο για εισοδήματα μέχρι 41.000 ευρώ.

2. Καθιερώνονται δύο κλίμακες φορολόγησης διαχωρίζοντας τη φορολογία για μισθωτούς-συνταξιούχους και επιτηδευματίες.

3. Η νέα κλίμακα για μισθωτούς – συνταξιούχους έχει συντελεστή 22% για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, 32% για 25.001-42.000 ευρώ και 42% για μεγαλύτερα. Τελικά καταργήθηκε ο ανώτατος συντελεστής 45%, που επιβαλλόταν σε εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ, και πλέον πέφτει στο 42% και για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ.

4. Η κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές, κερδοσκοπικές, συμμετοχικές, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου) προβλέπει συντελεστή 26% για έσοδα μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για μεγαλύτερα. Οι νέοι επιτηδευματίες θα φορολογούνται με συντελεστή 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ των εσόδων τους κατά την πρώτη τριετία άσκησης του επαγγέλματος.

5. Επιβάλλεται συντελεστής 13% σε εισοδήματα από γεωργική επιχείρηση από το 2014. Και για το 2013 θα φορολογηθούν με βάση τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών.

6. Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% τα εισοδήματα από ενοίκια και μέχρι 12.000 ευρώ και πέραν του ποσού αυτού με 33%. Το ακαθάριστο ποσό από ενοίκια συνεχίζει να υπόκειται σε συμπληρωματικό φόρο 1,5%, ενώ παραμένει και η φορολόγηση με 3% για κτίσματα επιφάνειας άνω των 300 τ.μ.

7. Εκπίπτει το 10% από τον φόρο για δαπάνες από ιατρικά (κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος, και για δαπάνη μέχρι 3.000 ευρώ), διατροφή μεταξύ συζύγων (με πλαφόν φόρου 1.500 ευρώ), δωρεές (πλαφόν 5% επί του συνολικού εισοδήματος), δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων.

8. Μείωση φόρου 200 ευρώ για το φορολογούμενο και κάθε πρόσωπο που τον βαραίνει με αναπηρία 67% και άνω.

9. Καταργείται η υποχρεωτική προσκόμιση αποδείξεων και ως εκ τούτου η έκπτωση φόρου που προέκυπτε από αυτές.

10. Επιβάλλεται φόρος 15% από 6% στις αμοιβές των πληρωμάτων πλοίων και 10% από 3% για τα κατώτερα πληρώματα.

11. Αυξάνει στο 15% από 10% ο φόρος στις καταθέσεις από 1.1.2013.

12. Μειώνεται ο παρακρατούμενος φόρος 20% στους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο και 33% για νομικά πρόσωπα. Σήμερα ο συντελεστής είναι 40% ανεξαρτήτως φυσικού ή νομικού προσώπου.

13. Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% στις μετοχές εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κατά τη μεταβίβασή τους έναντι 5% αυτοτελούς φορολόγησης επί της πραγματικής αξίας σήμερα.

14. Επιβάλλεται συντελεστής 20% από 1.4.2013 στα κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εφόσον πουληθούν σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης.

15. Καταργείται η επιχειρηματική αμοιβή.

16. Φορολογείται και το αποθεματικό που σχηματίζει η εταιρεία από την πώληση ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

17. Για να εκπέσει η επιχείρηση τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού από τα ακαθάριστα έσοδά της πρέπει να έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές.

18. Καθιερώνεται νέο σύστημα αποσβέσεων. Ο συντελεστής 0,5% για πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων εφαρμόζεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

19. Εκπίπτουν σε ποσοστό 50% τα έξοδα για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

20. Με αντικειμενικό σύστημα προσδιορίζονται τα έσοδα των επιτηδευματιών κατά τη διαδικασία ελέγχου.

21. Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, με βάση τους συντελεστές παλαιότητας (0,60-0,90). Εξαιρούνται τα κέρδη από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων, κέρδη από πώληση ακινήτου που είναι πάγιο περιουσιακό στοιχείο, καθώς και το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ από μεταβίβαση ακινήτου που έχει διακρατηθεί μια 5ετία και δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν πέραν της μιας μεταβίβασης στο διάστημα των πέντε ετών.

22. Παρατείνεται ακόμη ένα χρόνο η φορολόγηση των μπόνους των golden boys.

23. Μειώνεται στο 10% από 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα των Α.Ε.

24. Αυξάνει στο 20% από 15% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδημάτων από παράγωγα.

25. Αυξάνει στο 40% από 35% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές.

26. Με 40% αντί 25% θα φορολογούνται και οι αμοιβές και τα κέρδη Α.Ε .που παίρνουν με τη μορφή μπόνους τα μέλη του Δ.Σ. ή τα στελέχη.

27. Μειώνεται στο 10% από 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί και οι ΕΠΕ σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

28. Μειώνεται στο 10% από 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κέρδη φυσικών προσώπων από αλλοδαπές ΕΠΕ.

29. Μειώνεται στο 33% από 40% ο συντελεστής φόρου στα εισοδήματα από κινητές αξίες των επιχειρήσεων.

30. Παρακρατείται φόρος 20% στα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τα μερίσματα.

31. Καθιερώνεται ενιαίο ποσοστό αναπηρίας 67% για όσους βαρύνουν το φορολογούμενο προκειμένου να τύχει του σχετικού αφορολογήτου.

32. Καταργούνται τα αφορολόγητα ποσά των παιδιών και θεσπίζεται ενιαίο μηνιαίο επίδομα 40 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα δύο. Από το τρίτο παιδί και πάνω χορηγείται ετήσιο επίδομα 500 ευρώ για κάθε παιδί. Επιβάλλεται εισοδηματικό όριο 45.000 ευρώ.

33. Φορολογούνται με 10% και μέχρι 40.000 ευρώ τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με 20% για ποσά άνω των 40.000 ευρώ και με 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή. Οι φόροι διπλασιάζονται σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς του συμβολαίου.

34. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα υποβάλλονται από 1η Φεβρουαρίου και μέχρι 30ή Ιουνίου κάθε έτους.

35. Απαλλάσσονται τα κέρδη που εισπράττουν Α.Ε. και ΕΠΕ από εταιρείες που εδρεύουν σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

36. Καθιερώνεται ποσοστό 1% επί του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων που μπορούν να εκπίπτουν οι τράπεζες αντί των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες έχουν γίνει οριστικές εγγραφές.

37. Εκπίπτει σε 30 δόσεις η χρεωστική διαφορά (η απώλεια) από τα ομόλογα που κούρεψαν οι επενδυτές με τη διαδικασία του PSI+.

38. Αυξάνει σε 26% από 20% ο συντελεστής φορολόγησης των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

39. Καταργείται η απαλλαγή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης από τη φορολογία του ποσοστού των κερδών που διατίθενται για τον σχηματισμό αποθεματικού 5% και για τις δραστηριότητές της 60%.

40. Αυξάνει στα 800 ευρώ από 400 ευρώ το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες που εδρεύουν σε πόλη μέχρι 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ από 500 ευρώ για πόλεις με μεγαλύτερο πληθυσμό. Αυξάνει στα 650 ευρώ για εμπορικές επιχειρήσεις και στα 600 ευρώ για τα υποκαταστήματα.

41. Επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα από 1.000 έως 10.000 ευρώ στις επιχειρήσεις αν δεν υποβάλουν τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης και από 10.000 έως 100.000 ευρώ αν δεν προσκομίσουν και τον φάκελο στην αρμόδια ελεγκτική αρχή.

42. Καθιερώνονται 12μηνα συμβόλαια αποδοτικότητας για τους εφοριακούς που τοποθετούνται σε θέση ελεγκτή.
43. Συστήνονται τρεις άμισθες θέσεις ειδικών συνεργατών δίπλα στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών.

44. Δεν κόβεται το ρεύμα για όσους δεν πληρώνουν το χαράτσι της ΔΕΗ, καθώς καταργείται η σχετική διάταξη. Δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να ζητήσει με αίτησή του προς την εφορία την αποκοπή του τέλους από τον λογαριασμό.

45. Παρατείνεται για ακόμη ένα χρόνο, μέχρι 31.12.2013, η απόσυρση οχημάτων μέχρι 2.000 κυβικών.

46. Παρέχεται και η δυνατότητα δεύτερης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης οχημάτων στους τρίτεκνους που έγιναν πολύτεκνοι.

47. Καταργείται η περαίωση των φορολογικών υποθέσεων.

48. Επιβάλλεται φόρος στα πλοία με ξένη σημαία.

49. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα επιχορηγούνται εφόσον πληρούν τρεις προϋποθέσεις.

50. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστεί η ημερομηνία τοποθέτησης ατομικού φορολογικού μηχανισμού στα παιγνιομηχανήματα.

Εφημερίδα των Συντακτών, 14/12/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια :